Wednesday, April 14, 2010

Smile, Smile……

* Be smile, Be smiling ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವೇ?
------------- ನಗುವಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿನಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಕುಹಕ ನಗು, ವ್ಯಂಗ್ಯ ನಗು, ವಿಕಟ ನಗು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ negative ನಗುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವದೇ natural smile.
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಹಜ ನಗುವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು MNC ಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆಯೇ? ಎಂದರೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತಾ ಇದೆ. ವಿಕಸನವೆಂದರೆ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. 'Internal process of cleaning will develop your personality' ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೋರಿಕೆ, ಆಡಂಬರದ ವರ್ತನೆಗಳು ಬೇಗ expose ಆಗುತ್ತವೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಗಗನ ಸಖಿಯರ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 'ನಗು'ವಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ದೇಹಸಿರಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಹಜ ನಗುವಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸಹಜ ನಗು ಮಂಕಾದರೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ out. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು train ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರು, CEO ಗಳು, ಗಂಭಿರವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನೇ strictness ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. Globalization concept ನಲ್ಲಿ strictness ಈಗ ಹೊಸರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ.
ಸಹನೆ, ಸಹಜ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೋತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು MNC ಗಳು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. Professional skill, soft skill ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರ ಧಾರಿಯೇ ಈ natural smile.
ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ Glad to meet you ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ gladness ನಮ್ಮ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು shake ಮಾಡುವ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ok. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ದೇಸಿಯವಾಗಿಯೇ ಆಲೋಚಿಸೋಣ. ಯಾರಾದರೂ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಎರಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಗು ನಗುತ್ತಾ 'ನಮಸ್ಕಾರ' ಎಂದಾಗ thrill ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ thrill ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಐರೋಪ್ಯರದು shake hand ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿದ ಕೈ.
ಅದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮುಗಿದ ಕೈ ಬಾಗಿದ ತಲೆ 'ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿನಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಎಂಬುದು ಹೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲವಾದರೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನಿರೋದೆ ಹೀಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಹೀಗೆ ಎಂದರೆ ಈಗ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಇದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಸದಾ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ subordinates ಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ನಗುತ್ತಲೇ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು communicate ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬೇಸರವನ್ನು ಸಂಯಮದಿಂದಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಕರಾರು register ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಮೋರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಗಂಟು ಮುಖ ಹೊಂದಿದ ಮಹನೀಯರು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದರು, ಸರ್ ಇದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದು. ಸರ್, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ನಕ್ಕವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನನ್ನ power p
oint ನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಗುವ ಬೊಚ್ಚುಬಾಯಿಯ ಮಗುವಿನ photo ತೋರಿಸಿದೆ. ಆಗವರು, ಅರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಛಂದ ನಗ್ಯಾಕ ಹತೈತಿ ಅಂದರು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಗುವಿನ ಮಹಿಮೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ನಗಬೇಕು ಎನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಮನಸು ತುಂಬಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಬೇಕು. ಎದುರಿಗಿದ್ದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಮಗುವಿಗೆ react ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೂ ಆ ಸಹಜ ನಗು ತೇಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಗ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಾಳುವ ಜನ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತಕ ನಗು ನಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಬೇರೆಯವರ ಮರ್ಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಂತಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೋ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದೆ. ಹಾಗೆ ದಿನಾ ನಗುತ್ತಾ, ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಣಾಮ ನೋಡಿ ಎಂದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ call ಮಾಡಿದ ಸದರಿ college ನ principal ಹೇಳಿದರು. ಹೌದು ಸರ್ ನಾನೀಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ನಗು ಕಾಲೇಜಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಜನ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರವಕ್ಕೂ, ಈಗ ಕೊಡುವ ಗೌರವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. Thanks alot ಎಂದರು.
ನೀವೂ try ಮಾಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು comment ಮಾಡಿ.
Be smile, be smiling and do get successful results.

No comments:

Post a Comment