Friday, October 10, 2014

Let us discuss


ಇಂಗಳೆ ಮಾರ್ಗ


Let me complete...


Something is thereJoyful Living
With Shankar Ashwath

ನಾನು ನಟಿಸಿದ ಇಂಗಳೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿನೆಮಾ ದ್ರಶ್ಯ
T
These are some snaps clicked by cine photographer raj rumalee

ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್

ಏನಾದರೂ ಬರೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ತುಡಿತ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೆನ್ನನ್ನು ಬಳಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಸರಿ ಎನ್ನಿಸಿದೆ.ಅದನ್ನು ಗಂಭಿರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಟಿಪಿ ಮಾಡುವವರ ಕೊರತೆಯೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಯತ್ನ.


Wednesday, May 21, 2014

ಪರಿಚಯ

gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ
¥ÉÆæ.¹zÀÄÝ AiÀiÁ¥À®¥ÀgÀ«
PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè PÁgÀlV UÁæªÀÄzÀ ªÁå¥Áj ¥ÀjªÁgÀzÀ°è 12-4-1965 gÀAzÀÄ d£À£À. §¸ÀªÀgÁd¥Àà ºÁUÀÆ ¥ÁgÀªÀÄä£ÀªÀgÀ »jAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ. PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ²PÀët. zÀqÀØ «zÁå¢üð JA§ ºÉUÀνPÉ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ªÀÄÄA¢zÀÝgÀÆ EAVèµï ºÁUÀÆ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À «¥sÀ®vÉ ºÉaÑ£À ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀtÂ. EAVèµï PÀ°AiÀĨÉÃPÉA§ bÀ®. ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÆdå dUÀzÀÎgÀÄ qÁ.¹zÀÞ°AUÀ ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ SÁåvÀ PÀ« qÁ.¹zÀÞ°AUÀ ¥ÀlÖt±ÉnÖ CªÀjAzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ-ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À. zsÁgÀªÁqÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ªÁå¸ÀAUÀ. ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV AiÀıÀ¸ÀÄì. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀƪÀgÉ zÀ±ÀPÀUÀ¼À ºÉÆÃgÁlzÀ C£ÀĨsÀªÀ C£À£Àå.

²PÀët : ¦.JZï.r (£ÉÆÃAzÀt qÁ. JA.JA. PÀ®§ÄVðAiÀĪÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è) 2006.
JA.©.J. (ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¤ªÀðºÀuÉ) 2006
JA.J. (EAVèµï ¸Á»vÀå) 1989.
ªÀÈwÛ : EAVèµï G¥À£Áå¸ÀPÀ - ¸ÀzÀå PÉ.«.J¸ï.Dgï. PÁ¯ÉÃf£À°è EAVèµï G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ¸ÉêÉAiÀÄ°è. UÁæ«ÄÃt  ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ «zÁåyðUÀ½UÁV ¸ÀÄ®¨sÀ, ¸ÀgÀ¼À, £À«gÀÄ ºÁ¸ÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹.
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁjAiÀiÁV ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉêÉ. (2011 12)
Cwy ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ - ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæ, EAVèµï «¨sÁUÀ, PÉ.J¸ï.J¸ï. PÁ¯ÉÃeï, UÀzÀUÀ.
¥ÀæPÀnvÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ : ‘£É®zÀ ªÀÄgÉAiÀÄ ¤zsÁ£À’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À (2007), ‘JvÀÛt ªÀiÁªÀÄgÀ JvÀÛt PÉÆÃV¯É’ EAUÉèAqï ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À (2009).

eÁUÀwPÀ ¸ÀAZÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ : zÉñÀ £ÉÆÃqÀÄ PÉÆñÀ NzÀÄ JA§ ªÁtÂAiÀÄAvÉ zÉñÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè ¸ÀAZÁgÀ - DAzsÀæ, PÉÃgÀ¼À, ¥ÀAeÁ§, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, zɺÀ°, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ, ºÀjAiÀiÁt, ªÀĺÁgÁµÀÖç ºÁUÀÆ GvÀÛgÁAZÀ® gÁdåUÀ½UÉ ¨sÉÃn. C°è£À zsÁ«ÄðPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ ZÀZÉð.
2008 gÀ°è C¤ªÁ¹ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ DºÁé£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAUÉèAqï, ¸ÁÌmï¯ÁåAqï, LgÉèAqï ºÁUÀÆ ªÉïïì zÉñÀUÀ½UÉ ¨sÉÃn. vÀ£ÀÆä®PÀ gÀa¹zÀ ‘JvÀÛt ªÀiÁªÀÄgÀ JvÀÛt PÉÆÃV¯É’ EAUÉèAqï ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀPÉÌ 2009 £Éà ¸Á°£À DdÆgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ±ÉæõÀ× ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ±À¹Û. ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛgÀ ºÁUÀÆ «ªÀıÀðPÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ.
¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ :  ¨sÁµÀtUÀ¼ÉAzÀgÉ CªÀjªÀgÀÄ ºÉýzÀ zsÉåAiÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÀÄZÁÒgÀuÉ C®è JA§ £ÀA©PÉ. ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½ PÀÄjvÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «ZÁgÀ¥ÀÆtð G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ,

ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃw :  £Á¯ÁÌgÀÄ vÁ¸ÀÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¤gÀUÀð¼ÀªÁV vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, £À«gÀÄ ºÁ¸Àå, ªÀÄ£À ªÀÄÄlÄÖªÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ £ÉÃgÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁÌV ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃw, ¸ÀPÀgÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀuÉ PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£À.

ºÀjvÀ ¯ÉÃR¤, ªÉÆ£ÀZÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ :  ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀzÀå, PÀxÉ ºÁUÀÆ «ªÀıÉð »ÃUÉ ¸Á»vÀåzÀ J®è ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è PÀȶ. £Ár£À ««zsÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è gÁdQÃAiÀÄ CAPÀtUÀ¼ÀÄ. ‘«PÁæAvÀ PÀ£ÁðlPÀ’ ªÁgÀ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÁV ¸ÁAzÀ©üðPÀ ¯ÉÃR£À ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ.
¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt : zÀÆgÀzÀ±Àð£À PÉÃAzÀæPÁÌV ªÁvÁð E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À, ¨sÁªÉÊPÀåvÉ, £ÀªÀÄÆägÀ eÁvÉæ ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀPÀ ¸ÁPÀëöå avÀæUÀ¼À ¤zÉðñÀ£À.
UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É  : PÀ¯Á«zÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÀrèPÉÆ¥Àà CªÀgÀ ‘ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ’, ®PÀÄÌAr GvÀìªÀzÀ ‘¹Ûçà ¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ’, ²PÀët vÀdÕ J¸ï.J£ï. PÁvÀgÀQAiÀĪÀgÀ ‘¸ÁzsÀPÀ’, qÁ. GªÉÄñÀ ¥ÀÄgÀzÀ CªÀgÀ ‘DvÉæÃAiÀÄ’

zÀÆgÀzÀ±Àð£À ¸ÀAzÀ±Àð£À : ZÀAzÀ£À ªÁ»¤AiÀÄ ‘¨É¼ÀUÀÄ’ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ  ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀåQÛvÀézÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÀjZÀAiÀÄ.


gÀAUÁ©ü£ÀAiÀÄÀ : gÁdåzÀ ««zsÀ PÀ¯ÁvÀAqÀUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ 200PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ©Ã¢ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ.
DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ : ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ - 1999 jAzÀ 2002 gÀªÀgÉUÉ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ««zsÀ ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À.
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ : 2001 gÀ d£ÀUÀtw «¨sÁUÀzÀ°è ‘Jr±À£À¯ï ZÁdð D¦üøÀgï’ JAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀÝPÁÌV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ºÁUÀÆ ¨É½î ¥ÀzÀPÀ.
ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ : (Joyful Living Foundation Trust)
‘eÁAiÀiï¥sÀÄ¯ï °«AUï ¥sËAqÉñÀ£ï’ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ½UÉ, ²PÀëPÀjUÉ, C¢üPÁjUÀ½UÉ, ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀjUÉ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃw. MAzÀÄ ¢£À, JgÀqÀÄ ¢£À ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ. ¢£ÀPÉÌ DgÀjAzÀ JAlÄ vÁ¸ÀÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¤gÀAvÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð.
¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®zÀ QvÀÆÛgÀgÁt ZÉ£ÀߪÀÄä C§ð£ï ¸ËºÁzÀð ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨ÁåAQ£À £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ±ÁSÉUÀ¼À ¸Á«gÀPÀÆÌ C¢üPÀ ¹§âA¢UÉ ¤gÀAvÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw.
AiÀÄÄgÉÆæ£À EAUÉèAqï zÉñÀzÀ ««zsÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PË£Àì°AUï PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ¨sÉÃn, «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£À. ªÀiÁ£ÀªÀ ±Á¸ÀÛç, ªÀiÁ£À¸À ±Á¸ÀÛçUÀ¼À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è D¼ÀªÁzÀ D¸ÀQÛ. ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸À®Ä ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ «±ÉõÀ GzÁºÀgÀtÂ.
¥ÀzÀ«, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ, ªÀiÁå£ÉÃdªÉÄAmï «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À DAiÉÆÃd£ÉUÉ ¸Á«gÁgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ, LzÀ£ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ²PÀëPÀjUÉ, £ÀÆgÁgÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ.
PÉ.J¯ï.E. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ºÁUÀÆ J£ï.¹.¹. «zÁåyðUÀ½UÉ.
eÉ.J¸ï.J¸ï. «zÁå¦ÃoÀ ¸ÀÄvÀÆÛj£À°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ ²PÀëPÀgÀ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è «±ÉÃóóµÀ G¥À£Áå¸À. zÉñÀzÀ ««zsÀ gÁdåUÀ¼À ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ EAVèµï ¨sÁµÉUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀ ºÉUÀνPÉ.
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁeï E¯ÁSÉ, ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ d£ÀUÀtw E¯ÁSÉAiÀÄ ««zsÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ.
¸ÀPÁgÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀuÉ, ªÀÄ£ÉÆäUÀæºÀ, ¸ÀAªÀºÀ£À P˱À®å, mÉʪÀiï ªÀiÁå£ÉÃdªÉÄAmï, EAVèµï ¨sÁµÁ P˱À®åUÀ¼À PÀÄjvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw. ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ¤®ÄªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ «µÀAiÀÄ ¥ÀjtÂw.
    ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄ G¥À£Áå¸ÀPÀjUÁV DAiÉÆÃf¹zÀÝ ‘¥ÀÄ£ÀgïªÀÄ£À£À’ ²©gÀzÀ°è «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ.
PÀ£ÀPÀzÁ¸À ²PÀët ¸À«ÄwAiÀÄ EAVèµï ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ (PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ) zÀ°è Cwy ¥ÉÆæ¥sɸÀgï.
zsÁå£À, ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀåQÛvÀé gÀƦ¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀAVÃvÀ, «rAiÉÆà ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ. PÀ£ÁðlPÀ, DAzsÀæ ºÁUÀÆ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ««zsÀ ©.Jqï., r.Jqï. «zÁåyðUÀ½UÉ ‘PÁè¸ïgÀƪÀiï PÀ®Ñgï’ PÀÄjvÀÄ «±ÉÃóµÀ G¥À£Áå¸À.
UÀzÀUÀ f¯ÉèAiÀÄ 200 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÀ½îUÀ½UÉ ©Ã¢ £ÁlPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ d£ÀeÁUÀÈw eÁxÁzÀ £ÁAiÀÄPÀvÀé. 2001 ºÁUÀÆ 2002gÀ ¸Á°£À d£ÀUÀtwAiÀÄ°è ‘¸ÉàñÀ¯ï Jr±À£À¯ï ZÁdð D¦üøÀgï’ DV PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉ. J£ÀÆåªÀÄgÉÃl¸Àð ºÁUÀÆ ¸ÀÄ¥ÀgïªÉÊdgÀUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw.
PÀ« : «zsÁåyðzɸɬÄAzÀ®Æ PÁªÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è D¸ÀQÛ. PÀ« ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À°è, zsÁgÀªÁqÀ DPÁ±ÀªÁt PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¸ÀégÀavÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÉÃzÀ£É. £Ár£À ºÀ¸ÀgÁAvÀ GvÀìªÀUÀ¼ÁzÀ ºÀA¦ GvÀìªÀ, ®PÀÄÌAr GvÀìªÀ, ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ DAiÉÆÃf¹zÀÝ PÀ«UÉÆö×UÀ¼À°è PÀ«vÉUÀ¼À ¤ªÉÃzÀ£É. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀnvÀ. £Ár£À ¢£À¥ÀwæPÉ, ªÁgÀ¥ÀwæPÉ ºÁUÀÆ ¸Á»vÀå ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ PÁªÁå¸ÀPÀÛgÀ UÀªÀÄ£À¸É¼É¢ªÉ. ªÉÆzÀ® ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀAPÀ®£À ‘£É®zÀ ªÀÄgÉAiÀÄ ¤zsÁ£À’ 2007 ºÁUÀÆ 2008 gÀ°è ¥ÀæPÀnvÀ.
¨ÁèUï §gÀºÀ : ¹zÀÄÝ PÁ® ¨ÁèV£À ªÀÄÆ®PÀ ¸Á«gÁgÀÄ CAvÀeÁð® NzÀÄUÀjUÉ vÀ®Ä¦zÀ SÁåw.
zsÉåÃAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄj : §zÀÄPÉA§ÄzÀÄ ¤AvÀ ¤ÃgÀ®è, £É®zÀ ªÀÄgÉAiÀÄ ¤zsÁ£ÀzÀAvÉ ¸ÀvÀvÀ CzsÀåAiÀÄ£À, ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ªÀvÀð£É ºÁUÀÆ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀtÂAiÉÆA¢UÉ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ §zÀÄPÀĪÀzÀÄ.

±ÀgÀuÁyð -123, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå £ÀUÀgÀ,  PÀ¼Á¸Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ,
UÀzÀUÀ-582 103.       +919448358040
 siddu.yapal@gmail.com / sidduyapalaparavi.blogspot.com
 
 
Siddu Yapalaparvi
S/o Basavaraj, Sharanarthi, # 123, Vishweshwarayya Nagar, Kalasapur Road,
GADAG-582 103.
Email – Siddu.yapal@gmail.com Blog – Sidduyapalaparavi.blog.com +919448358040.


Date and Place of Birth :
01-06-1964(;official) 12-4-1965 (Actual) Karatagi, Koppal District, Karnataka State, India
Academic Qualifications:
M.A. (English) 1989;
MBA (Human Resource Management) 2006;
Ph.D.: on the topic “Influence of Rabindranath Tagore on Kannada “(Registered in 2006)
Professional Experience    :
Lecturer in English, J T College Gadag 1990 to 1993, KVSRPU College, Gadag since 20-2-1993.
Guest Faculty, Dept. of English, P.G.Centre KSS College, Gadag; (2008 to 2010)
Public Relation Officer, Bangalore University (19-10-2011 to 3-10-2012 on deputation)

Human Resource Training:
Since 2004 in various fields of education, Public and Corporate Wings through JOYFUL LIVING FOUNDATION TRUST in the leadership Justice Arali Nagaraj Former Judge Karnataka High Court.
Member of the Governing Council:
Kannada University, Hampi (1999-2002)

Publication                     :
NeladaMareyaNidhana – poetry collection in Kannada (2007)
EttanaMamaraEttanaKogile Travelogue on England in Kannada (2009)
Blog writer                       :
Reached thousands of readers through net world by writing different Articles, Poems, and short Stories in Blog SidduKaala.
Columns                           :
Invited in the Kannada Weekly “Vikranta Karnataka” (Editor- Ravindra V. Reshme) on topics of  contemporary relevance to Literature, Tourism,Fine Arts and Current Affairs.
Radio Artist:
Selected  as B grade artist in AIR Dharwad. Voice over and Voice dubbing for Plays and Films.
Stage Actor:
Performed 250 street plays in different rural areas
Tele Documentaries         :
Directed tele documentaries for Chandana and DD1 namely NammuraJatre, Bhavaikyate , Avalokana and Sadhaka

Acting in Serials &Films :
Performed an important roles in kannada Serials and Art film Ingale Marga

Human resource  training & Public Speech                                          :
Delivered invited lecturers on “VachanaSahithya” in Kannada as well as English; Personality Development  Programmes to students, Government officials, NGOs, College Teachers and other Professional Corporate Institutions
Editor                                :
Manohar, Sthree Sahitya Sourabha,Sadhaka & Athreya
National Award:             :
A Silver Medal in recognition of extending quality training to govt. officials in Census 2001.

Travel abroad                   :
Visited UK in 2008. Visits to the heritage homes of literary giants of all times – William Shakespere, William Wordsworth and others

ASelf Evaluation
Experiences from the journey from a backward village like Karatagi in GangavathiTaluk of Hydearabad-Karnataka region to Bangalore have shaped my personality. There were only two choices - accept a life of limited opportunities or strive to move forward, taking on the contemporary challenges of the 21 st century knowledge society.
 I have consciously opted for the latter and tried to achieve personal success without compromising relevance to society. In addition to my resolve to succeed, studies in Literature have helped me to draw inspiration from the rich experiences captured in letters by the great minds.
My travel within the country and abroad provided me valuable personal experiencesto evaluate the situation and relate it to the societal needs.
I also discovered that I had some ability to write in Kannada; a series of articles, collection of poems, a travelogue and a few editorials emerged out of this ability.
Although the above seem to be mutually exclusive of each other, I have tried to bind them together in a common thread of Human Relation Management and Training for enhanced efficiencies.
Besides my parents, many accomplished personalities with their unique abilities of immense social value have influenced my thoughts: the humility of my learned Professor Dr.Siddhalinga Pattanashetty, Former Vice chancellors  Dr. M. M.Kalaburgi, Dr. N Prabhudev, insightful analytical  abilities, encyclopedic knowledge of Karnataka’s current affairs  combined with a concern for social justice and equity of Prof. Ravindra Reshme.
The honesty, integrity, efficiency synergistically combined with compassion in the personalities of Dr.R. Ramapriya and Prof. R.M.Ranganath (Former Registrar  Bangalore University) all have left an indelible print in my mind.
 I consider extremely lucky and blessed for the opportunities to associate myself with some great contemporary minds.
In sum, I have so far succeeded in combining learning and training (hopefully in the right proportions) to perform as a socially responsible person, willing to swim in the challenging seas of 21st century opportunities, without of course forgetting my obligations to contribute meaningfully to the societal needs.

I request all of you to help me to keep the Smile always.


ಮೌನ

ಹೀಗೆ ಏನೋ 
ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ಹೇಳಲಾಗದೇ
ತಳಮಳಿಸುತ್ತೇನೆ
ಶಬ್ದಗಳು ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾದಾಗ
ಮೌನ ಮಾತಾಗದೇ 
ಹೋದಾಗ

ಕತ್ತಲು ರಾತ್ರಿ

ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು
ತಡ ರಾತ್ರಿಯ ನೀರವ
ಮೌನದಲಿ.
ಮನಸನು ಕೆಣಕುವ
ನಿನ್ನ ಹಟಮಾರಿತನವ.
ಆದರೂ ನೆನಪಾಗಿ ಕಾಡಲು
ಕಾರಣವಾದ ಕತ್ತಲು 
ಬೇಡವೆಂದರೂ 
ಹಿತ.

ಕನ್ನಡ ಕೀ ಮಣೀರಿ

ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ
ಕಳಕೊಂಡೆ
ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ 
ಹುಡುಕಿದೆ
ಮುಟ್ಟಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ರೇಗಿದೆ.
ಹುಡುಕುವ ಬಗೆಯನು
ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 
ಕಂಗಾಲಾದವರಿಗೆಲ್ಲ
ಕೇಳಿದೆ.
ಅವರಿಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳ 
ಜಾಡು ಹಿಡದಲೆದೆ
ಉಹುಃ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ .
ಇಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ
ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ
ಖುಷಿ .
ಏನಿರಬಹುದು
ಹೇಳಿ .
ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ
ಕನ್ನಡ ಕೀ ಮಣೀರಿ
........ ಅಷ್ಟೇ .

ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯುವ
ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಶೋ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಮಾರುತ್ತೇವೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಯನ್ನು 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾರುತ್ತೇವೆ.
ಇದುವೇ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 
ಮಹಿಮೆ.

ಮುಂಗಾರು

ಧೋ ಎಂದು ಸುರಿಯುವ
ಮಳೆಗೆ ಗಣೇಶನು ಬೇಡ 
ಜೋಕುಮಾರನೂ ಬೇಡ 
ಸುರಿಯುವದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು .
ಪಾಪ ನಮ್ಮ ತೆವಲು ತೀಟೆಗೆ
ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವರುಗಳ ಕತೆ
ಕೇಳಲು ಮಳೆಯಷ್ಟೆ ಹಿತ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 
ಮನಬಂದಂತೆ ಬರೆಯುವ 
ಮಾತನಾಡುವದನ್ನು ಸ್ವಯಂ 
ಶಿಸ್ತು ಹೇರಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬರಹ,
ಮಾತು ಅಥ೯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು 
ಗೌರವಿಸದೇ ಹೋದರೂ , ಕೆಳಮಟ್ಟದ
ಟೀಕೆಗಿಳಿಯಬಾರದು.
ನಮ್ಮ ಟೀಕೆಯ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ
ಅಥ೯ವಾದೀದು ಎಂಬ ಸಂಕೋಚವಾದರು ಇರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ .

ಸನ್ಮಾನ


ಸಂಕಲ್ಪ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ನಾನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು

ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮರಣೆ

ಹಿಂಸೆ ,ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ,ಅನ್ಯಾಯ
ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೀ ಜನಿಸಿದ
ನಾಡಿಂದಲೇ ದಾಳಿ ಆರಂಭಸಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಕೊಂದವರದು ಯಾರದೋ
ಹೆಗಲೇರಿ ದೇಶ ಆಳೋ ಹುನ್ನಾರ 
ಪ್ರಚಾರದಬ್ಬರದಲಿ ವಾಸ್ತವ 
ಮಂಗ ಮಾಯ.
ನಿನ್ನ ಹೇ ರಾಮ್ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಡಗಿ
ಹಿಂದೂ ರಾಮ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅರೆಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ 
ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಗಳಲಿ
ನಸು ನಗುತ ಕುಳಿತ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ
ನಾನು ಕಲ್ಲಾಗದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೇನೆ
ನಿನ್ನ ಜಯಂತಿಯ ನೆಪದಲಿ.
ಕನ್ನಡ 
ಮನದನ್ನೆಯ ಪಿಸುಮಾತು
ಅವ್ವನ ಜೋಗುಳ ಅಪ್ಪನ ಬೈಗುಳ
ಗೆಳೆಯರ ಹುಡುಗಾಟ ಬದುಕಿನ 
ಹುಡುಕಾಟ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿನ
ತಡಕಾಟದ ಮನದ ಮಾತು.

ದೀಪಾವಳಿ

ದೀಪಾವಳಿ 
ಭರವಸೆಯ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು 
ಸಾಗುತಿದೆ ಜೀವ ಪಯಣ
ದೀಪದಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ
ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದಂತೆ .
ಒಮ್ಮೆ ಸಂಕ್ರಮಣ 
ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೋಳಿ
ಮತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ ಸಡಗರ
ಈಗ ದೀಪ ಹಣತೆಯ
ಸಾಲುಗಳ ದಿಬ್ಬಣ.
ಬದುಕ ಕತೆಯೂ ಹಬ್ಬಗಳಂತೆ
ಅದಲು ಬದಲು
ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಗಳ ಮಧುರ ಮಿಲನ.
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ ಬೆಳಕ ಹಚ್ಚೋಣ
ಇರುಳಲಿ ಹಗಲ ಹುಡುಕೋಣ
ಬೆಳಕ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಕತ್ತಲ ಮರೆಯದಿರೋಣ
ನಿದ್ರೆ ಯಲಚ್ಚರದಿ
ಮೌನದಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಹುಡುಕುತ
ಬಂದುದನೆದುರಿಸಿ ಸಂತಸದಿ
ಕಾಲದ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸೋಣ