Wednesday, May 21, 2014

ಪರಿಚಯ

gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ
¥ÉÆæ.¹zÀÄÝ AiÀiÁ¥À®¥ÀgÀ«
PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè PÁgÀlV UÁæªÀÄzÀ ªÁå¥Áj ¥ÀjªÁgÀzÀ°è 12-4-1965 gÀAzÀÄ d£À£À. §¸ÀªÀgÁd¥Àà ºÁUÀÆ ¥ÁgÀªÀÄä£ÀªÀgÀ »jAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ. PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ²PÀët. zÀqÀØ «zÁå¢üð JA§ ºÉUÀνPÉ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ªÀÄÄA¢zÀÝgÀÆ EAVèµï ºÁUÀÆ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À «¥sÀ®vÉ ºÉaÑ£À ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀtÂ. EAVèµï PÀ°AiÀĨÉÃPÉA§ bÀ®. ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÆdå dUÀzÀÎgÀÄ qÁ.¹zÀÞ°AUÀ ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ SÁåvÀ PÀ« qÁ.¹zÀÞ°AUÀ ¥ÀlÖt±ÉnÖ CªÀjAzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ-ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À. zsÁgÀªÁqÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ªÁå¸ÀAUÀ. ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV AiÀıÀ¸ÀÄì. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀƪÀgÉ zÀ±ÀPÀUÀ¼À ºÉÆÃgÁlzÀ C£ÀĨsÀªÀ C£À£Àå.

²PÀët : ¦.JZï.r (£ÉÆÃAzÀt qÁ. JA.JA. PÀ®§ÄVðAiÀĪÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è) 2006.
JA.©.J. (ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¤ªÀðºÀuÉ) 2006
JA.J. (EAVèµï ¸Á»vÀå) 1989.
ªÀÈwÛ : EAVèµï G¥À£Áå¸ÀPÀ - ¸ÀzÀå PÉ.«.J¸ï.Dgï. PÁ¯ÉÃf£À°è EAVèµï G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ¸ÉêÉAiÀÄ°è. UÁæ«ÄÃt  ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ «zÁåyðUÀ½UÁV ¸ÀÄ®¨sÀ, ¸ÀgÀ¼À, £À«gÀÄ ºÁ¸ÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹.
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁjAiÀiÁV ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉêÉ. (2011 12)
Cwy ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ - ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæ, EAVèµï «¨sÁUÀ, PÉ.J¸ï.J¸ï. PÁ¯ÉÃeï, UÀzÀUÀ.
¥ÀæPÀnvÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ : ‘£É®zÀ ªÀÄgÉAiÀÄ ¤zsÁ£À’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À (2007), ‘JvÀÛt ªÀiÁªÀÄgÀ JvÀÛt PÉÆÃV¯É’ EAUÉèAqï ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À (2009).

eÁUÀwPÀ ¸ÀAZÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ : zÉñÀ £ÉÆÃqÀÄ PÉÆñÀ NzÀÄ JA§ ªÁtÂAiÀÄAvÉ zÉñÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè ¸ÀAZÁgÀ - DAzsÀæ, PÉÃgÀ¼À, ¥ÀAeÁ§, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, zɺÀ°, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ, ºÀjAiÀiÁt, ªÀĺÁgÁµÀÖç ºÁUÀÆ GvÀÛgÁAZÀ® gÁdåUÀ½UÉ ¨sÉÃn. C°è£À zsÁ«ÄðPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ ZÀZÉð.
2008 gÀ°è C¤ªÁ¹ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ DºÁé£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAUÉèAqï, ¸ÁÌmï¯ÁåAqï, LgÉèAqï ºÁUÀÆ ªÉïïì zÉñÀUÀ½UÉ ¨sÉÃn. vÀ£ÀÆä®PÀ gÀa¹zÀ ‘JvÀÛt ªÀiÁªÀÄgÀ JvÀÛt PÉÆÃV¯É’ EAUÉèAqï ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀPÉÌ 2009 £Éà ¸Á°£À DdÆgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ±ÉæõÀ× ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ±À¹Û. ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛgÀ ºÁUÀÆ «ªÀıÀðPÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ.
¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ :  ¨sÁµÀtUÀ¼ÉAzÀgÉ CªÀjªÀgÀÄ ºÉýzÀ zsÉåAiÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÀÄZÁÒgÀuÉ C®è JA§ £ÀA©PÉ. ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½ PÀÄjvÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «ZÁgÀ¥ÀÆtð G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ,

ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃw :  £Á¯ÁÌgÀÄ vÁ¸ÀÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¤gÀUÀð¼ÀªÁV vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, £À«gÀÄ ºÁ¸Àå, ªÀÄ£À ªÀÄÄlÄÖªÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ £ÉÃgÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁÌV ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃw, ¸ÀPÀgÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀuÉ PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£À.

ºÀjvÀ ¯ÉÃR¤, ªÉÆ£ÀZÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ :  ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀzÀå, PÀxÉ ºÁUÀÆ «ªÀıÉð »ÃUÉ ¸Á»vÀåzÀ J®è ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è PÀȶ. £Ár£À ««zsÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è gÁdQÃAiÀÄ CAPÀtUÀ¼ÀÄ. ‘«PÁæAvÀ PÀ£ÁðlPÀ’ ªÁgÀ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÁV ¸ÁAzÀ©üðPÀ ¯ÉÃR£À ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ.
¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt : zÀÆgÀzÀ±Àð£À PÉÃAzÀæPÁÌV ªÁvÁð E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À, ¨sÁªÉÊPÀåvÉ, £ÀªÀÄÆägÀ eÁvÉæ ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀPÀ ¸ÁPÀëöå avÀæUÀ¼À ¤zÉðñÀ£À.
UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É  : PÀ¯Á«zÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÀrèPÉÆ¥Àà CªÀgÀ ‘ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ’, ®PÀÄÌAr GvÀìªÀzÀ ‘¹Ûçà ¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ’, ²PÀët vÀdÕ J¸ï.J£ï. PÁvÀgÀQAiÀĪÀgÀ ‘¸ÁzsÀPÀ’, qÁ. GªÉÄñÀ ¥ÀÄgÀzÀ CªÀgÀ ‘DvÉæÃAiÀÄ’

zÀÆgÀzÀ±Àð£À ¸ÀAzÀ±Àð£À : ZÀAzÀ£À ªÁ»¤AiÀÄ ‘¨É¼ÀUÀÄ’ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ  ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ £ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀåQÛvÀézÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÀjZÀAiÀÄ.


gÀAUÁ©ü£ÀAiÀÄÀ : gÁdåzÀ ««zsÀ PÀ¯ÁvÀAqÀUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ 200PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ©Ã¢ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ.
DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ : ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ - 1999 jAzÀ 2002 gÀªÀgÉUÉ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ««zsÀ ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À.
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ : 2001 gÀ d£ÀUÀtw «¨sÁUÀzÀ°è ‘Jr±À£À¯ï ZÁdð D¦üøÀgï’ JAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀÝPÁÌV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ºÁUÀÆ ¨É½î ¥ÀzÀPÀ.
ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ : (Joyful Living Foundation Trust)
‘eÁAiÀiï¥sÀÄ¯ï °«AUï ¥sËAqÉñÀ£ï’ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ½UÉ, ²PÀëPÀjUÉ, C¢üPÁjUÀ½UÉ, ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀjUÉ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃw. MAzÀÄ ¢£À, JgÀqÀÄ ¢£À ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ. ¢£ÀPÉÌ DgÀjAzÀ JAlÄ vÁ¸ÀÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¤gÀAvÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð.
¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®zÀ QvÀÆÛgÀgÁt ZÉ£ÀߪÀÄä C§ð£ï ¸ËºÁzÀð ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨ÁåAQ£À £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ±ÁSÉUÀ¼À ¸Á«gÀPÀÆÌ C¢üPÀ ¹§âA¢UÉ ¤gÀAvÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw.
AiÀÄÄgÉÆæ£À EAUÉèAqï zÉñÀzÀ ««zsÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PË£Àì°AUï PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ¨sÉÃn, «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£À. ªÀiÁ£ÀªÀ ±Á¸ÀÛç, ªÀiÁ£À¸À ±Á¸ÀÛçUÀ¼À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è D¼ÀªÁzÀ D¸ÀQÛ. ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸À®Ä ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ «±ÉõÀ GzÁºÀgÀtÂ.
¥ÀzÀ«, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ, ªÀiÁå£ÉÃdªÉÄAmï «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À DAiÉÆÃd£ÉUÉ ¸Á«gÁgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ, LzÀ£ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ²PÀëPÀjUÉ, £ÀÆgÁgÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ.
PÉ.J¯ï.E. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ºÁUÀÆ J£ï.¹.¹. «zÁåyðUÀ½UÉ.
eÉ.J¸ï.J¸ï. «zÁå¦ÃoÀ ¸ÀÄvÀÆÛj£À°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ ²PÀëPÀgÀ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è «±ÉÃóóµÀ G¥À£Áå¸À. zÉñÀzÀ ««zsÀ gÁdåUÀ¼À ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ EAVèµï ¨sÁµÉUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀ ºÉUÀνPÉ.
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁeï E¯ÁSÉ, ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ d£ÀUÀtw E¯ÁSÉAiÀÄ ««zsÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ.
¸ÀPÁgÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀuÉ, ªÀÄ£ÉÆäUÀæºÀ, ¸ÀAªÀºÀ£À P˱À®å, mÉʪÀiï ªÀiÁå£ÉÃdªÉÄAmï, EAVèµï ¨sÁµÁ P˱À®åUÀ¼À PÀÄjvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw. ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ¤®ÄªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ «µÀAiÀÄ ¥ÀjtÂw.
    ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄ G¥À£Áå¸ÀPÀjUÁV DAiÉÆÃf¹zÀÝ ‘¥ÀÄ£ÀgïªÀÄ£À£À’ ²©gÀzÀ°è «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ.
PÀ£ÀPÀzÁ¸À ²PÀët ¸À«ÄwAiÀÄ EAVèµï ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ (PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ) zÀ°è Cwy ¥ÉÆæ¥sɸÀgï.
zsÁå£À, ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀåQÛvÀé gÀƦ¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀAVÃvÀ, «rAiÉÆà ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ. PÀ£ÁðlPÀ, DAzsÀæ ºÁUÀÆ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ««zsÀ ©.Jqï., r.Jqï. «zÁåyðUÀ½UÉ ‘PÁè¸ïgÀƪÀiï PÀ®Ñgï’ PÀÄjvÀÄ «±ÉÃóµÀ G¥À£Áå¸À.
UÀzÀUÀ f¯ÉèAiÀÄ 200 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÀ½îUÀ½UÉ ©Ã¢ £ÁlPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ d£ÀeÁUÀÈw eÁxÁzÀ £ÁAiÀÄPÀvÀé. 2001 ºÁUÀÆ 2002gÀ ¸Á°£À d£ÀUÀtwAiÀÄ°è ‘¸ÉàñÀ¯ï Jr±À£À¯ï ZÁdð D¦üøÀgï’ DV PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉ. J£ÀÆåªÀÄgÉÃl¸Àð ºÁUÀÆ ¸ÀÄ¥ÀgïªÉÊdgÀUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw.
PÀ« : «zsÁåyðzɸɬÄAzÀ®Æ PÁªÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è D¸ÀQÛ. PÀ« ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À°è, zsÁgÀªÁqÀ DPÁ±ÀªÁt PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¸ÀégÀavÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÉÃzÀ£É. £Ár£À ºÀ¸ÀgÁAvÀ GvÀìªÀUÀ¼ÁzÀ ºÀA¦ GvÀìªÀ, ®PÀÄÌAr GvÀìªÀ, ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ DAiÉÆÃf¹zÀÝ PÀ«UÉÆö×UÀ¼À°è PÀ«vÉUÀ¼À ¤ªÉÃzÀ£É. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀnvÀ. £Ár£À ¢£À¥ÀwæPÉ, ªÁgÀ¥ÀwæPÉ ºÁUÀÆ ¸Á»vÀå ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ PÁªÁå¸ÀPÀÛgÀ UÀªÀÄ£À¸É¼É¢ªÉ. ªÉÆzÀ® ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀAPÀ®£À ‘£É®zÀ ªÀÄgÉAiÀÄ ¤zsÁ£À’ 2007 ºÁUÀÆ 2008 gÀ°è ¥ÀæPÀnvÀ.
¨ÁèUï §gÀºÀ : ¹zÀÄÝ PÁ® ¨ÁèV£À ªÀÄÆ®PÀ ¸Á«gÁgÀÄ CAvÀeÁð® NzÀÄUÀjUÉ vÀ®Ä¦zÀ SÁåw.
zsÉåÃAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄj : §zÀÄPÉA§ÄzÀÄ ¤AvÀ ¤ÃgÀ®è, £É®zÀ ªÀÄgÉAiÀÄ ¤zsÁ£ÀzÀAvÉ ¸ÀvÀvÀ CzsÀåAiÀÄ£À, ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ªÀvÀð£É ºÁUÀÆ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀtÂAiÉÆA¢UÉ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ §zÀÄPÀĪÀzÀÄ.

±ÀgÀuÁyð -123, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå £ÀUÀgÀ,  PÀ¼Á¸Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ,
UÀzÀUÀ-582 103.       +919448358040
 siddu.yapal@gmail.com / sidduyapalaparavi.blogspot.com
 
 

No comments:

Post a Comment