Wednesday, August 3, 2016

ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ

ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ

ಕಾಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ
ಇಲ್ಲದ ಹಂಚಿನ ಹಾಗೆ
ಬರೀ ಕಾಯುವುದು
ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸಿದ
ಹಿಟ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಗಿ
ರೊಟ್ಟಿಯಾದರೆ ರುಚಿಯ
ಘಮಲಿನ ಕಂಪು
ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಹಿತ
ರೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯ
ಸೇರಿದ ಖುಷಿ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉರಿಯುವ
ಒಲೆ
ಕಾಯುವ
ಹಂಚು
ನಾನಾಗಲಾರೆ.

ಹಿಟ್ಟು , ನೀರು
ಇಲ್ಲದ ಹಿತ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ?
ಹೇಗಿದ್ದರೇನು ?

ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ನಾ
ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ....

----ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

No comments:

Post a Comment